Виртуална матура - материали за подготовка за матура по биология - Биоценоза - Какво е биоценоза и какво включва тя ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по биология

Материали за подготовка за матура по биология


Биоценоза


Какво е биоценоза и какво включва тя ?
БиоценозаБиоценоза (от гр. био — живот и ценос — общество) представлява целокупност от популации на различни видове, обитаващи трайно дадена територия биотоп и намиращи се в непрекъсната връзка едни с други.

Понятието биоценоза е въведено от немския учен Карл Мьобиус през 1877 г. При изучаване на стридните съобщества в Северно море, той обърнал внимание, че стридите живеят не само при определени условия на външната среда, но и че те всякога се срещат в съобщества с други организми, които имат сходни изисквания към средата. Мьобиус дава следното определение: “Биоценозата – това е съобщество от живи организми, съотетствуващо по своя състав, брой на видове и индивиди при определени оптимални условия на средата, съобщество, в което организмите са взаимно свързани и зависими и се запазват в определени места благодарение на постоянно размножаване.”

Биоценозите се характеризират с количествен и видов състав. Обикновено дребните организми съставляват най-голямата част от биомасата на ценозата, но често характерът на една биоценоза се определя от малко видове организми, които са най-многобройни или са най-едри. Това са т. нар доминантни видове. Например обликът на ливадните биоценози се определя от тревистите растения, на буковата гора от бука и т. н. [1] [2]

Според критериите на Скуфин (1949), видовете се разделят в няколко групи, основани на тяхното относително изобилие в биоценозата: [3]
доминантни – над 8 % от общата численост на всички видове
субдоминантни – 2 – 8 %
малочислени – 0.5 – 2 %
редки – под 0.5 %

Биоценозата може да се разглежда като съставена от:
Фитоценоза (от растителни видове; гр. фотос — растение) — част от биоценозата, в която се включват всички растения от даден биотоп — дървета, храсти, лишеи, мъхове. Растенията поемат и преработват слънчевата светлина и неорганичните вещества от водата и почвата и създават органични вещества. В тази си роля, растенията се наричат продуценти.
Зооценоза (от животински видове; гр. зоо — животно) — представлява всички гръбначни, безгръбначни животни населяващи даден район. Те консумират органичните вещества и така осигуряват своето размножаване и развитие. Определят се като консументи.
Микробоценоза (от микроорганизми; гр. микро — малък) — съвкупност от всички микроорганизми - бактерии, едноклетъчни и мн. други, които се срещат в даден район. Те разграждат органичните вещества от растенията и животните и са в ролята на редуценти.
Микоценоза (от гъби) — включва всички гъби. Те също изпълняват функцията на редуценти.


VIP реклама

Матура по биология

Примерен тест за матура по биология
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по биология

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитибиологияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикаисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално