Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по география

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по география


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по география. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
За коя земеделска култура се отнася следната характеристика?
Примерен въпрос за матура по география
„Зърнена култура, която се отглежда при по-топъл климат и при по-висока влажност на почвите. Две пети от производството ù е съсредоточено в азиатските държави Китай, Индия и Индонезия.”
ръж
ориз
пшеница
царевица

1366-7958

Типични дървесни видове в нископланинския пояс са:
Примерен въпрос за матура по география
дъб и габър
ела и бор
смърч и мура
клек и топола

667-3585

Тропосферата, стратосферата, мезосферата, термосферата и екзосферата определят строежа на:
Примерен въпрос за матура по география
хидросферата
биосферата
атмосферата
литосферата

1358-9769
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по география. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
Ахшена, Понтос и Евксински понт са старите имена на :
Примерен въпрос за матура по география

a7d0b5d080d1bdd0bed00020bcd0bed080d1b5d0

В коя българска планина се намира връх Скопарник ?
Примерен въпрос за матура по география

92d0b8d082d1bed088d1b0d0

Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по география

Краткия тест по география съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по география

Примерния тест за матура по география съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по география

Примерния тест за матура по география съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по география

География

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по география
Учебно съдържание
География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука
• Геосферен строеж на Земята
• Природни компоненти и комплекси на Земята
• Природни зони на Земята
• Природноресурсен потенциал на света
• Глобални проблеми-суровинно-енергиен и екологичен
• Природни рискове
• Населението в света
• Демографски проблем и демографска политика
• Демографски различия в света
• География на селищата
• Урбанизация
• Политически системи
• География на световното стопанство
• География на световното стопанство-сектори и отрасли. Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Полюси на световното стопанство
• Глобални проблеми на съвременността
• Световни и регионални международни организации
• Регионална география
• Географски региони в Европа, Азия и Америка
• Стопанско развитие на регионите и страните в тях
• Страни-типични представители на съответния регион
• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони
• Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания
• Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения
• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България
• Природна среда
• Природногеографски области
• География на населението в България
• Държавно устройство и административно-териториално деление на България
• Национално стопанство: структура, фактори, показатели
• Първичен сектор
• Вторичен сектор
• Третичен сектор
• Териториална структура на стопанството
• Географски региони.

Примерен тест за матура по география

Преди да започнете теста по география

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по география, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по география

Примерен тест за матура по география
Оценявани компетентности
• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях
• Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях
• Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал
• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие
• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях
• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света
• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване
• Сравнява демографската ситуация в различните части на света
• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете
• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея
• Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и
причините за възникването им
• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство
• Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната
териториална структура
• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване
• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на
"глобализацията" за нарастващата зависимост между страните
• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите
• Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми
• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни
• Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-страноведския подход
• Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразно концепцията за устойчивото развитие
• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват
• Характеризира природните компоненти; разграничава природно-географските области в България и оценява техния природноресурсен
потенциал
• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България
• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните
отрасли и дейности в тях
• Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област
• Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания
• Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота
• Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание
• Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи
• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по география

ПотребителОценка
Guest-tt2s2851Отличен 5.95
sunimusicОтличен 5.70
desislava99Отличен 5.68
Darkness17Отличен 5.51
mirela90Отличен 5.51
desislava99Много добър 5.46
Politoooo91Много добър 5.41
Guest-jst3pldkМного добър 5.41
tanq00Много добър 5.41
mirela90Много добър 5.41