Виртуална матура - материали за подготовка за матура по философия - Дедуктивни умозаключения

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по философия

Материали за подготовка за матура по философия


Дедуктивни умозаключения


В история на философията най-напред са били изследвани дедуктивните умозаключения и по-точно силогизмите. Това е било направено също от Аристотел в неговото основно логическо съчинение “Аналитика”. При дедуктивните умозаключения мисълта се движи от общото знание в предпоставките към частния случай в извода. Предпоставките имат по-общ характер, отколкото изводът.

Разгледайте следните примери:


Всички цветя са растения.

Всички рози са цветя.

∴ Всички рози са растения.


Всички растения фотосинтезират.

Нито едно животно не фотосинтезира.

∴ Нито едно животно не е растение.


Всички тигри са от семейство котки.

Всички тигри са хищници.

∴ Някои хищници са от семейство котки.


Всички хора са бозайници.

Всички бозайници са топлокръвни.

∴ Някои топлокръвни са хора.


Това са четирите фигури на силогизма. Силогизмът е дедуктивно умозаключение, което се състои от две предпоставки и извод. Символът от три точки и чертата заместват думата „следователно”, която е езиковият израз на логическата процедура по извеждане на новото знание.

Терминът, който се повтаря в двете предпоставки, се нарича среден термин и се отбелязва с М. Няма го в извода, но благодарение на него се извършва умозаключението. За да може да се направи умозаключението, този среден термин М трябва да се мисли в пълния му обем, в поне една от предпоставките. В противен случай не може да се установи връзка между първото и второто съждение.

Първата предпоставка на силогизма се нарича голяма предпоставка и носи по-общото знание, за по-голям клас обекти, отколкото втората. Забележете, вторият терминът в нея, е винаги предикат в извода, затова се отбелязва с Р.

Втората предпоставка се нарича малка предпоставка , защото знанието в нея има по-частен характер . Вторият термин в нея е винаги субект в извода, затова се бележи с S.

Четирите фигури на силогизма се изписват така:


І фигура

ІІ фигура

ІІІ фигура

ІV фигура

M – P

P – M

M – P

P – M

S – M

S – M

M – S

M – S

S – P

S – P

S – P

S – P


Основното правило на силогизма гласи: Валидното изобщо е валидно в частност. Или знанието за общото е знание и за частното, затова всеки силогизъм съдържа известна тавтология (повторение).

Предпоставките и извода могат да бъдат общи или частни, утвърдителни или отрицателни съждения, в различни комбинации, но ето най-важните правила, които се изискват за правилността на силогизмите:


От две частни предпоставки извод не може да се направи.

От две отрицателни предпоставки извод не може да се направи.

Ако едната предпоставка е частно съждение, то изводът също е частно съждение.

Ако едната предпоставка е отрицателно съждение, то изводът също е отрицателно съждение.

Не бива да променяте значението на понятията в предпоставките и извода, за да бъде спазен законът за тъждеството.


Друг вид дедуктивни умозаключения са основани на импликацията. Като се използват нейните свойства, може да се направи извод за конкретен случай чрез потвърждаване на условието или отричане на следствието. Умозаключителните схеми имат следния вид:


Първата схема се нарича модус поненс – умозаключение чрез потвърждение:

Ако А, то Б.

Наблюдаваме А.

Следователно Б.


Втората схема се нарича модус толенс – умозаключение чрез отрицание:

Ако А, то Б.

Отричаме наличие на Б.

Следователно не е налице А.


Подобни схеми могат да се направят и като се използват за основа еквивалентността, включващата или изключваща дизюнкция и техните свойства. Примери и упражнения ще намерите в урока “Методи на логическо мислене”.
VIP реклама

Матура по философия

Примерен тест за матура по философия
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по философия

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифилософияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикабиологияисторияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално