Виртуална матура - материали за подготовка за матура по философия - Алтруистично поведение - Какво е алтруизъм и в какво се изразява алтруистично поведение ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по философия

Материали за подготовка за матура по философия


Алтруистично поведение


Какво е алтруизъм и в какво се изразява алтруистично поведение ?

Алтруизъм, от латински език 'alter' което означава другия, във всекидневния разговор означава загриженост за чуждо благополучие без лична изгода. Понятието алтруизъм е въведено от френския философ, основоположник на позитивизма и научната социология - Огюст Конт/Auguste Comte (1798-1857) като антоним на егоизъм.

Алтруистично поведение се наблюдава както при хората, така и при животните. Според научни публикации от 2009 г. алтруизъм съществува и при растения (Guillermo P. Murphy, Susan A. Dudley: Kin recognition: Competition and cooperation in Impatiens (Balsaminaceae). In: American Journal of Botany. Band 96, 2009, S. 1990–1996). Според публикация от 2010 г. в списание "Nature: a weekly journal of science" алтруизъм се наблюдава и при бактерии.

Алтруизмът не е непременно осъзнат, мотивиран от морал, идеализъм или норма, а също може да е вродено качество на индивидуума. Единна всеобщоутвърдена дефинция за алтруизъм все още няма.

Изключване на собствената изгода в поведението, при което егоизма се замества с алтруизъм е характерно за любовта. От еволюционна гледна точка, самозапалванията могат да се разглеждат като форма на алтруизъм за постигане на колективна цел.

Инстинктивно алтруистично поведение се наблюдава при животните, относно отглеждането на поколението: Мравки, пчели, оси, термити и раци от вида - Synalpheus. При бозайниците - голите земекопи (Heterocephalus glaber) и др. При животните този вид алтруизъм се нарича еусоциалност.

В организацията на обществения строй в човешкото общество, алтруизмът е характерен за религиите, както и за общества, ориентирани към социална политика, като например комунистическите режими.

В противоположност на алтруизма, егоизмът е характерен за неолиберализма, проповядван от САЩ. Организациите за защита на животните възникват с процъфтяването на неолиберализма, за да замаскират, с характерното за Запада лицемерие, истинската същност на неолиберализма.

В животинския свят алтруизмът е насочен към помагане на членове на една популация, т.е. животни от един и същи вид, при конкуренция с животни от друг вид. При неолибералите напротив, алтруизмът е насочен към помагане на популация на други видове (животните), а в същото време потискане и унищожаване на интелигенцията на етнически групи, т.е. хора от същия биологичен вид, които са конкурентни на САЩ.
VIP реклама

Матура по биология

Примерен тест за матура по биология
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по биология

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифилософияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикабиологияисторияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално