Виртуална матура - материали за подготовка за матура по физика - Закон на Хъбъл

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по физика

Материали за подготовка за матура по физика


Закон на Хъбъл


Законът на Хъбъл е емпирично установена пропорционална връзка между скоростта на отдалечаване на галактиките и разстоянието им до нас. Той е формулиран през 1929 г. от Едуин Хъбъл, който установил червено отместване в спектрите на наблюдаемите галактики. Според него това червено отместване е Доплеров ефект и той прави извода, че всички галактики се отдалечават. Това разбиране се счита за факт и той е ключов в теорията за големия взрив.


Законът на Хъбъл се изразява с формулата:


v = H0 × d ,


където v е радиалната скорост (в km/s) (измерена чрез червеното отместване), d е разстоянието до галактиката (в Mpc), а H0 е константата на Хъбъл (в (km/s)/Mpc). Константата на Хъбъл получена от измерване през 2003 г. с помощта на спътника WMAP има стойност 71±4 (km/s)/Mpc. По нови наблюдения систематично водят към занижаване на това число.


Реципрочната стойност на константата на Хъбъл задава началния момент, в който започва радиалното разбягване на галактиките и в рамките на теорията се приема за възрастта на наблюдаемата вселена.


Специалната теория на относителността поставя скоростта на светлината с за горна граница на физическите скорости, а изчислените по закона на Хъбъл стойности при d > 4.2Gpc (гигапарсека) надхвърлят това число, но в случая противоречие няма. Обяснението е, че те са резултат от разширяване на самото пространство, а не движение. Разстоянието


d0 = c / H0,


се нарича хоризонт на Хъбъл и фактически задава граница, отвъд която разбягващите се галактики стават ненаблюдаеми.
VIP реклама

Матура по математика

Примерен тест за матура по математика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по математика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифизикапримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимиябиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално