Виртуална матура - материали за подготовка за матура по физика - Работа и мощност на електрическия ток

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по физика

Материали за подготовка за матура по физика


Работа и мощност на електрическия ток


Консуматорите на електричен ток преобразуват електричната енергия в други видове енергия: нагревателните уреди – във вътрешна енергия, електромоторите – в механична енергия, лампите – в светлинна енергия, и т.н. Когато между краищата на един консуматор е приложено напрежение U и през него тече ток I, за време t той преобразува енергия:


W = IUt.


Преобразуваната електрична енергия е равна на работата А, която електричните сили извършват при движението на зарядите, т.е. – при протичането на ток. Затова формула (8) определя и работата на електричните сили, която обикновено се нарича работа на тока:


А = IUt.


Връзката на единицата за енергия – джаул, с единиците за ток, напрежение и време се получава от формула (8): 1 J = 1A.1V.1s = 1 A.V.s. Консумираната електроенергия се измерва с електромери.

Всеки консуматор се характеризира със своята мощност Р, т.е. с енергията, която преобразува за 1 s.


Тъй като преобразуваната енергия W е равна на работата на електричните сили, формула определя и работата на тези сили за 1 s. Величината, равна на работата, която електричните сили извършват за 1 s, се нарича мощност на тока Р.

Връзката на единицата за мощност – ват, с единиците за енергия, напрежение и ток се получава от формула : 1 W = = 1 J/s и 1 W = 1V.1A = 1 V.A. Мощността се измерва с ватметри.

Консумираната електрична енергия най-често се изразява чрез единицата киловатчас: 1 kWh = 1000 W.3600 s = 3,6.106 J.
VIP реклама

Матура по химия

Примерен тест за матура по химия
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по химия

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифизикапримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимиябиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално