Виртуална матура - материали за подготовка за матура по физика - Елементарна частица - Каква е същността на елементарните частици ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по физика

Материали за подготовка за матура по физика


Елементарна частица


Каква е същността на елементарните частици ?
Елементарна частица

Във физиката на елементарните частици, под елементарна частица се разбира частица, за която няма експериментални доказателства, че има вътрешна структура, т.е. не е съставена от други по-малки частици. Те са основните градивни блокчета – фундаменти, от които са изградени композитните частици като протоните или неутроните. Стандартният модел във Физиката на елементарните частици класифицира, подрежда и обяснява свойствата и взаимодействията на елементарните частици, които познаваме. Единствената ненаблюдавана, но предсказана частица от Стандартния модел е Хигс бозонът. В Стандартния модел фундаменталните частици се подреждат в три поколения, като всяко поколение съдържа два кварка – горен и долен и два лептона – един, който има електрически заряд и един неутрален. Различните типове взаимодействия между фундаменталните частици се осъществяват чрез преносителите на взаимодействия – така наречените калибровъчни бозони.

В Стандартният модел има 4 калибровъчни бозона, благодарение на които се осъществяват електомагнитното и слабото взаимодействие и още 8 глуонни полета, които пренасят силното взаимодействие между кварките.

Атомите са съставени от други, по-малки частици – електрони, протони и неутрони. Протоните и неутроните от своя страна са съставени от още по-елементарни частици, наричани с общото име кварки. Днес са известни няколко стотици елементарни частици – фактически повече от атомите в периодичната система на елементите. До 1970-те години се е считало, че един от най-важните въпроси на атомната физика е кои са елементарните частици, с други думи фундаменталните частици – от които са съставени всички други частици в природата и които не са изградени от други, по-малки частици. Днес опитите за единно обяснение на всички частици и явления в микро-света са обединени в т. нар. „теория на всичко“. Една такава теория е например суперструнната теория, но тя все още няма експериментално потвърждение. Днес основната парадигма относно елементарните частици е, че всяка теория като стандартния модел има горна граница на енергиите, при които тя е валидна. При изучаването на по-високи енергии (което съответства на по-малки разстояния) е необходима нова теория, която може да съдържа нови частици или други обекти, например „струни“. Тази нова теория е подложена на едно много силно ограничение: старата теория, наречена още ефективна теория, заедно с нейните частици, трябва да се получи като частен случай (нискоенергетична граница) на новата. Понякога това може да означава, че „старите“ частици са съставни и са изградени от „новите“ такива, но може и „старите“ (нискоенергетични) частици да съответствуват на „новите“, но да придобиват нови свойства, например ненулева маса. Двете явления се срещат и в стандартния модел, при преход от по-високи енергии към по-ниски. Пример за първото е изграждането на адроните от кварки и глуони, а пример за второто е придобиването на маса от кварките чрез механизма на Хигс или придобиването на маса от адроните.
VIP реклама

Матура по английски език

Примерен тест за матура по английски език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по английски език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифизикапримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимиябиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално