Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Магмени скали

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Магмени скали


Магмените скали са един от трите основни типа скали в земната кора, заедно с метаморфните и седиментните. Образувани са при застиване и кристализация на магмата при различни геоложки условия, които се определят от химичния състав, дълбочината, формата и обема и. От една и съща магма, в зависимост от дълбочината на застиването и, се формират различни видове скали. Тази дълбочина е много важен фактор, определящ трите им вида възможен фациес (вид). За магмените скали е характерно голямото разнообразие, което е резултат от сложната еволюция на основните типове магми, на процесите на диференциация, хибридизация и асимилация.


Химичен състав

Магмените скали са съставени от ограничен брой химични елементи – кислород, силиций, алуминий, желязо, магнезий, калций, натрий, калий, водород. Те са представени главно във вид на оксиди, които представляват 98% от състава на магмените скали. В тях се срещат и малки количества редки елементи:

В ултрабазичните – хром, никел и кобалт

В базичните – селен, волфрам, хром, кобалт и никел

В среднокиселите – бор, флуор, ванадий, стронций и циркон

В киселите – литий, берилий, бор, флуор, рубидий, олово


Химичният състав на интрузивните и ефузивните скали е почти идентичен, тъй като са образувани от еднакъв изходен материал. Характерни минерали, изграждащи магмените скали, са ортоклаз, кварц, фелдшпат, плагиоклаз, биотит, амфибол, пироксен, оливин.


Видове

В зависимост от дълбочината, на която кристализира магмата

Абисален (дълбочинен) фациес – застиването на магмата става бавно при високо петростатично налягане (налягане на скалите) и при наличието на летливи компоненти. В този случай се наблюдава пълна кристализация, при която се образуват равномернозърнести скали с индивидуализирани минерали, а находищата са обширни и с голям обем.

Хипоабисален (полудълбочинен) фациес – Магмата застива при по-ниско петростатично налягане и по-бързо. При кристализация при такива условия се образуват неравномернозърнести скали.

Ефузивен (вулканичен) фациес – понижаването на температурата и налягането е рязко, тъй като застиването става над земната кора. Почти всички летливи компоненти излитат, при което кристализацията става бързо и поради това е непълна. Много често в скалите се среща лава, застинала във вид на вулканично стъкло.


В зависимост от това дали магмата кристализира под земната повърхност или над нея във вид на лава

Интрузивни скали (плутонични) – образуват се при охлаждане на магмата на различна дълбочина под земната повърхност. Интрузивните скали имат пълна кристална структура, с ясно изразена последователност на кристализацията на минералите, дължащи се на бавното изстиване на магмата в дълбоките земни пластове.

Ефузивни скали (еруптивни, вулканични) – формират се след изливането на магмата върху земната повърхност. Имат неравномерна, непълна кристалинна и стъкловидна структура, дължаща се на бързото изстиване на лавата на повърхността.


Според съдържанието на силициев диоксид (кварц)

Магмените скали се състоят главно от силикатни и алумосиликатни минерали, поради високото съдържание на силициев диоксид и Al2O3.

Ултрабазични – съдържание под 40% SiO2

Базични (основни) – съдържанието на SiO2 е между 40% и 52%

Средни – съдържанието на SiO2 е между 52% и 65%

Кисели – съдържание на SiO2 – между 65% и 75%,

Ултракисели – над 75% съдържание на SiO2


Според минералния си състав

Първични магмени скали – образуват се при кристализация на магмена топилка. Делят се на:

– Главни – изграждат основната част от скалата. От своя страна те се делят на

- Салични – Главните химични елементи, които ги изграждат са силиций и алуминий. Това са фелдшпатите, кварцът и плагиоклазите.

- Фемични – с високо съдържание на желязо и магнезий. Такива са оливин, пироксени, амфиболи, слюди.

– Второстепенни – Изграждат до 10% от магмените скали.

– Акцесорни – Срещат се в малки количества във вид на добре оформени зърна. Характерни са за някои магмени скали, съдържащи минерали като илменит, хлорит, титанит, апатит, циркон, турмалин.

Вторични магмени скали – Възникват вследствие изменението на първичните минерали при постмагматични процеси. Такива са скалите, съдържащи минералите актинолит, хлорит, епидот, серицит, каолинит.


Класификация

ГрупаУлтрабазитиБазалтовиДиоритандезитовиГранитоиди
Интрузивниперидотитгабродиоритгранит
Ефузивнибазалтандезитриолит
VIP реклама

Матура по история

Примерен тест за матура по история
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по история

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално