Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Ерозия - Как се нарича рушителната дейност на временно и постоянно течащата вода ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Ерозия


Как се нарича рушителната дейност на временно и постоянно течащата вода ?
Ерозия

Ерозията е комплексен процес, включващ отнасянето на изветрителните продукти (и почва), изменението на скалното легло от водата и носените от нея скални частици, разтварянето на някои скали от водата (корозия), подкопаването на бреговете и хидродинамичните процеси, които комплексно обуславят развитието на речното легло на временни или постоянни потоци; денудация, предизвикана от течаща вода. Ерозията е основен екзогенен процес : склоновата (повърхностна) ерозия спомага за заглаждането и понижаването на изпъкналите форми на релефа; линейната (ровинна) ерозия предизвиква разчленяване на земната повърхност - образуват се ровини. В речната долина се развива странична линейна ерозия (подкопаване на бреговете) и дълбочинна линейна ерозия (удълбочаване и врязване на речното легло). Ерозията е регресивна - развива се винаги от ерозионния базис към изворната област. По интензивност ерозията е естествена, или нормална (отнасянето на почвата не е по-бързо от почвообразуването), и ускорена (свързана с нерационална антропогенна намеса). Ерозията намалява плодородието на почвата и унищожава растителността. Борба - чрез лесозащитни пояси, агротехнически и инженерно-технически мероприятия и др.
VIP реклама

Матура по математика

Примерен тест за матура по математика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по математика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално