Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Синус

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Синус


Синус

Дефиниция

За остър ъгъл в правоъгълен триъгълник синусът се дефинира като съотношението на срещулежащия катет към хипотенузата. За обобщен ъгъл с радианна мярка x, чийто връх е в координатното начало, а първото рамо е по абсцисната ос, sin x е ординатата на точката, в която второто рамо на ъгъла пресича единичната окръжност.


Синус в правоъгълен триъгълник

Синус на ъгъл Θ се нарича отношението на ординатата на точка A към дължината на отсечката OA. Означава се със sin Θ = AC / OA. Тъй като дължината на отсечката OA = 1, то sin Θ = AC.


Някои от свойствата на функцията синус са:

нечетна функция – понеже sin(-x) = -sin x

периодична функция с период 2π, понеже sin x = sin(x+2kπ)

ограничена функция – и отгоре от 1, и отдолу от -1.

синус от много малък ъгъл е приблизително равен на самия ъгъл


Синус на удвоен ъгъл

sin 2 x = 2 sin x cos x
VIP реклама

Матура по физика

Примерен тест за матура по физика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално