Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по биология

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по биология


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по биология. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Нектонът е екологична група, която включва животни:
Примерен въпрос за матура по биология
които паразитират в други водни организми
които се придвижват чрез плуване във водата
прикрепени към дъното воднния басеин
обитаващи повърхностния слой на водата

682-5908

Как се наричат възпалителните изменения на сливиците ?
Примерен въпрос за матура по биология
ангина
оток
кръвоизлив
тромбоза

489-4622

Кои са факторите, необходими за протичането на микроеволюционен процес?
Примерен въпрос за матура по биология

1) мутационна изменчивост
2) дивергенция
3) миграции
4) изолация
само 4
3 и 4
1, 3 и 4
1 и 4

1196-1838
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по биология. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
Как се нарича монозахарид с пет въглеродни атома, който се съдържа в ДНК ?
Примерен въпрос за матура по биология

b4d0b5d0b7d0bed0bad081d1b8d080d1b8d0b1d0bed0b7d0b0d0

Примерен въпрос за матура по биология
Клетъчната структурата, означена с „ Х“ на фигурата, съдържа тилакоидни мембрани. Тази структура е:
Примерен въпрос за матура по биология

85d1bbd0bed080d1bed0bfd0bbd0b0d081d182d1

Примерен въпрос за матура по биология
Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по биология

Краткия тест по биология съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по биология

Примерния тест за матура по биология съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по биология

Примерния тест за матура по биология съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по биология

Биология

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по биология
Учебно съдържание
• Равнища на организация на живата материя;
• Екологични фактори на средата;
• Популация;
• Биоценоза;
• Екосистема;
• Поведение;
• Биосфера;
• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.
• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката;
• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката;
• Равнища на организация на многоклетъчния организъм;
• Наследственост и изменчивост;
• Индивидуално развитие при животните и човека;
• Поява на живота върху Земята;
• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите.
• Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

Примерен тест за матура по биология

Преди да започнете теста по биология

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по биология, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по биология

Примерен тест за матура по биология
Оценявани компетентности
• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата;
• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите;
• Дефинира основните надорганизмови равнища;
• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища;
• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека;
• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки;
• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката;
• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката;
• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката;
• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата;
• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост);
• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите;
• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес;
• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите;
• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека;
• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите;
• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти;
• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно;
• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитибиологияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикаисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по биология

ПотребителОценка
G63AMGОтличен 6.00
evita69Отличен 6.00
evita69Отличен 6.00
Mariyan998Отличен 6.00
AvramaОтличен 6.00
AvramaОтличен 5.97
Mariyan998Отличен 5.97
evita69Отличен 5.95
ShaggyОтличен 5.95
G63AMGОтличен 5.92