Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по математика

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по математика


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по математика. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Колко са реалните корени на уравнението : x4 + 2x2 - 5 = 0
Примерен въпрос за матура по математика
4
1
2
3

132-1056

На колко е равно 30 % от 320 ?
Примерен въпрос за матура по математика
32
80
96
160

119-9007

Кое от уравненията има два реални положителни корена ?
Примерен въпрос за матура по математика
x2 - 9x - 6 = 0
-x2 - 9x + 6 = 0
x2 - 9x + 6 = 0
x2 + 9x + 6 = 0

1109-8229
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по математика. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
Колко е стойността на израза 14-8[r]144[/r] = ?
Примерен въпрос за матура по математика

002d00380032

Примерен въпрос за матура по математика
Правоъгълен паралелепипед има страни a = 17 cm, b = 5 cm и c = 10 cm. Колко кубични сантиметра е обемът на паралелепипеда?
Примерен въпрос за матура по математика

003800350030

Примерен въпрос за матура по математика
Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по математика

Краткия тест по математика съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по математика

Примерния тест за матура по математика съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по математика

Примерния тест за матура по математика съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по математика

Математика

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по математика
Учебно съдържание
Алгебра

• Реални числа;
• Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на изрази, дробно - рационални уравнения и рационални неравенства,свеждащи се до линейни;
• Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни;
• Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с
квадратни корени, съдържащи до два радикала;
• Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции;
• Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва.

Комбинаторика, вероятности и статистика

• Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации;
• Вероятност: случайни събития, класическа вероятност;
• Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

Геометрия

• Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни
триъгълници, лица;
• Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице;
• Произволен триъгълник: синусова и косинусова теореми, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице;
• Четириъгълник: успоредник, трапец, лице.

Примерен тест за матура по математика

Преди да започнете теста по математика

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по математика, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по математика

Примерен тест за матура по математика
Оценявани компетентности
Алгебра
• Знае и умее да извършва действия и сравняване на реални числа;
• Знае и умее да намира допустими стойности на променливи и числени стойности на изрази, преобразуване на изрази, да решава дробни уравнения и неравенства, да решава уравнения, съдържащи модули, и да доказва тъждества;
• Знае и умее да намира дефиниционно множество и множество от стойности на функция, най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция при зададен интервал, умее да решава квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни, умее да прилага формулите на Виет и умее да моделира;
• Знае и умее да преобразува изрази, съдържащи степени, умее да определя допустими стойности и чужди корени, умее решава ирационални уравнения, умее да сравнява логаритми;
• Знае и умее да прилага свойствата на основните тригонометрични функции, да преобразува изрази и да доказва тригонометрични тъждества, умее да намира стойности на функция по дадени стойности на аргумента и обратно;
• Знае и умее да решава задачи, свързани с прогресии, както и умее да използва формулите за проста и сложна лихва за моделиране на конкретни ситуации.

Комбинаторика, вероятности и статистика
• Знае и умее да определя вида на съединението, умее да определя по различни начини броя на възможностите;
• Знае и умее да намира класическа вероятност;
• Знае и умее да обработва и анализира данни, да избира средната стойност (мода, медиана, средноаритметично), характеризираща най-добре дадена статистическа съвкупност, както и умее да представя и разчита статистически данни, представени чрез диаграми.

Геометрия
• Знае и умее да открива подобни триъгълници, умее при дадено подобие на два триъгълника да търси основни елементи (страни, ъгли) на триъгълника, умее да намира коефициент на подобие, умее да намира съответни елементи на подобни триъгълници и умее да намира лице;
• Знае и умее да решава правоъгълен и равнобедрен триъгълник и умее да намира лице;
• Знае и умее да намира елементи и лице на произволен триъгълник по дадени страни и ъгли;
• Знае и умее да намира елементи и лица на успоредник, трапец, произволен четириъгълник.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по математика

ПотребителОценка
Iamhere97Много добър 5.41
elicanikolovaМного добър 5.41
valkaa_mСреден 3.09
Guest-0b69q3tdСлаб 2.00
vanesa160999Слаб 2.00
Guest-rhtod6rjСлаб 2.00
hrisi123Слаб 2.00
GoshoIlievСлаб 2.00
Eleni1Слаб 2.00
valkaa_mСлаб 2.00